• Най-близкият град

Актуални обучения от MyCompetence.bgВъведение в управление на продажбите

Маркетинг и комуникации

Електронното обучение ще развие и усъвършенства Вашите знания, умения и компетенции за стратегически анализ на продажбите, прилагане на инструменти и методи за проучване психологията и поведението на клиентите, разработване и изпълнение на продажбена стратегия, планиране на дистрибуционни канали, управление на търговски екипи и на процеса по изграждане на взаимоотношения с клиентите.Дигитална компетентност на базово ниво

Дигитални умения

Електронното обучение ще развие и усъвършенства Вашите знания, умения и компетенции за работа с операционната система Windows 7, за търсене на информация, оптимизиране и организиране на работата в интернет, ефективно използване на електронна поща, текстообработване и електронни таблици.Дигитална компетентност на експертно ниво

Дигитални умения

Електронното обучение ще развие и усъвършенства Вашите знания, умения и компетенции за оформяне на професионални документи, систематизиране и визуално представяне на данни, ефективно управление на електронните съобщения, контактите, задачите и ангажиментите, както и процесите на създаване и управление на срещи и събития.Ефективно приложение на MS Excel

Дигитални умения

„Ефективно приложение на MS Excel" има за цел да Ви представи 10 разработени практически примера в Excel, със съответните функционалности, насоки за структуриране на данните и последователност от стъпки за самостоятелно разработване на подобни примери.
В края на електронното обучение Вие ще притежавате умения за приложение на MS Excel в конкретни практически казуси и за решаване на конкретни проблеми, ще повишите способността си за аналитично интерпретиране на казус и решаването му чрез правилно структуриране и обработване на информацията, ще развиете своите дигитални компетенции.Ефективно управление на екипи

Базов мениджмънт

Електронното обучение ще развие и усъвършенства Вашите знания, умения и компетенции за ефективно изграждане и ръководене на екип, определяне на цели, планиране и контрол на изпълнението им, управление на промяната и конфликтите, мотивация и лидерство при екипна работа.Използване на MyCompetence – базово ниво

Умения за работа с MyCompetence

В края на електронното обучение Вие ще научите какви средства за достъп до информацията можете да използвате в MyCompetence, как да оцените своите компетенции чрез самооценка на съответствието към изискванията за длъжността, чрез въпросник или тест за оценка на ключови компетенции, както и какви допълнителни ресурси предлага MyCompetence, като електронни обучения, добри практики и други.Използване на MyCompetence – за администратори в предприятията

Умения за работа с MyCompetence

Електронното обучение ще развие и усъвършенства Вашите знания, умения и компетенции за ефективно управление на административния панел на предприятие в MyCompetence при внедряването и използването на компетентностния подход в управлението на човешките ресурси във Вашата организация.Използване на MyCompetence – за регистрирани потребители

Умения за работа с MyCompetence

Електронното обучение ще развие и усъвършенства Вашите знания, умения и компетенции за ефективно използване на ресурсите на MyCompetence – секторни компетентностни модели и компетентностни профили на професии, инструменти за оценка, електронни обучения, ресурсен каталог и др.Инженеринг на труда в организацията- проектиране, анализ и оценка на длъжностите

Управление на човешките ресурси

Целта на обучението е да развие и усъвършенства Вашите знания, умения и компетенции за практическо прилагане на процесите, свързани с инженеринг на труда в организацията, като:

  • представи процесите по проектиране, анализ и одит на длъжностите и тяхното приложение;
  • представи системи за оценка на длъжностите и тяхното приложение;
  • представи практически съвети за анализ и оценка на длъжности;
  • спомогне за развитието на практически умения за анализ и оценяване на длъжности.Иновативни подходи за определяне на потребностите от обучение в организацията

Управление на човешките ресурси

Електронното обучение ще развие и усъвършенства Вашите знания, умения и компетенции за анализ и ефективно прилагане на иновативни техники при определяне на потребностите от обучение, проектиране, реализиране и прилагане на основни принципи при разработване на обучителни програми и измерване ефикасността и възвращаемостта на инвестициите от обучението.Корпоративна социална отговорност

Базов мениджмънт

Електронното обучение ще развие и усъвършенства Вашите знания, умения и компетенции за планиране и комуникиране на кампания, свързана с корпоративна кауза, разработване и изпълнение на план за корпоративен социален маркетинг, разграничаване особеностите при управление на КСО в малки и големи предприятия и прилагане на практика на моделите на управление на КСО в предприятията.Коучинг за мениджъри

Базов мениджмънт

Целта на електронното обучение „Коучинг за мениджъри“ е да Ви предостави възможност да придобиете знания, умения и компетенции, които да Ви подготвят за ефективно прилагане на коучинг стил при управлението на хора и екипи. Обучението е предназначено за собственици, управители, ръководители на отдели и екипи и за всички, които биха искали да постигат по ефикасен и ефективен начин желаните бизнес резултати, като развият и усъвършенстват коучинг уменията си, за да изградят култура на високи постижения като мотивират и подкрепят сътрудниците си, помагайки им да разгърнат своя потенциал.Лидерство и емоционална интелигентност

Базов мениджмънт

Електронното обучение ще развие и усъвършенства Вашите знания, умения и компетенции за ефективно ръководене на екипи чрез прилагане на най-подходящия лидерски стил според конкретната ситуация, нивото на зрялост на ръководените хора и сложността на задачата, както и за вдъхновяващо лидерство чрез емоционална интелигентност.Обучение за обучители

Управление на човешките ресурси

Електронното обучение ще развие и усъвършенства Вашите знания, умения и компетенции за планиране, дизайн, ефективно провеждане и оценяване на ефекта от проведените обучения за възрастни.Подбор на персонал

Управление на човешките ресурси

Електронното обучение ще развие и усъвършенства Вашите знания, умения и компетенции за практическо прилагане на процесите, свързани с планиране, набиране, подбор и селекция на персонал, основани на компетентностния подход в управлението на човешкия капитал.Подходи и инструменти за оценка на компетенции

Управление на човешките ресурси

Електронното обучение има за цел да развие и усъвършенства Вашите знания, умения и компетенции по отношение на практическото приложение на подходите и инструментите за оценка и валидиране на компетенциите на работното място, критериите за избор на методи и инструменти за оценка на компетенциите.Техники за намиране на нужната информация в интернет

Дигитални умения

Електронното обучение „Техники за намиране на нужната информация в интернет“ ще Ви предостави знания, умения и компетенции, които да Ви подготвят ефективно да използвате възможностите на интернет, както и бързо и оптимално да намирате необходимата информация в интернет пространството. След завършването му ще можете да използвате ефективно интернет търсачки, задавайки ключови думи и оператори за търсене, както и откриване на достоверни източници на информация.Управление в условията на криза

Базов мениджмънт

Електронното обучение ще развие и усъвършенства Вашите знания, умения и компетенции за вземане на превантивни мерки, прилагане на механизми за противодействие на евентуална криза, предприемане на препоръчителни действия в условия на вече настъпила криза и преструктуриране на бизнеса в периода след кризата.Управление на бази от данни (MS Access)

Дигитални умения

Електронното обучение ще развие и усъвършенства Вашите знания, умения и компетенции за управление на бази данни, както и за процесите на създаване и управление на таблици, релации, заявки, формуляри и отчети.Управление на връзките с обществеността

Маркетинг и комуникации

Електронно обучение „ Управление на връзките с обществеността “ има за цел да развие и усъвършенства Вашите знания, умения и компетенции по отношение на основите на връзки с обществеността, както и за практическото приложение на инструментите, които се използват в комуникацията с целевите групи и заинтересованите страни. Целта на обучението е придобиване на практически умения за всяка фаза от управлението на връзките с обществеността.Управление на доставките

Базов мениджмънт

Електронното обучение ще развие и усъвършенства Вашите знания, умения и компетенции за управление на процесите на доставки, подбор и оценка на доставчиците, изготвяне на основни документи и записи, и вземане на решения, свързани с управлението на доставките.Управление на качеството

Базов мениджмънт

Електронното обучение ще развие и усъвършенства Вашите знания, умения и компетенции за въвеждане на система за управление на качеството в организацията и нейното документиране, провеждане на вътрешен одит и измерване на ефективността от системата за управление на качеството.Управление на конфликти

Базов мениджмънт

Електронното обучение ще развие и усъвършенства Вашите знания, умения и компетенции за прогнозиране и идентифициране на основните причини и източници на конфликти, управление на конфликтите и поддържане на атмосфера, предразполагаща към открито и конструктивно споделяне и изясняване на различията.Управление на представянето

Управление на човешките ресурси

Електронното обучение ще развие и усъвършенства Вашите знания, умения и компетенции за стратегическо планиране, разработване и въвеждане на система за управление и оценка на трудовото представяне, съобразена със спецификите на конкретната организация и прилагане на подходящи инструменти за управление на представянето.Управление на проекти с MS Project

Дигитални умения

Електронното обучение "Управление на проекти" ще Ви запознае с основните принципи за планиране, управление, реализация и приключване на проект, както и с възможностите на MS Project за въвеждане, обработване и анализиране на информацията по време на всички фази от реализацията на един проект.Управление на промяната

Базов мениджмънт

Електронното обучение ще развие и усъвършенства Вашите знания, умения и компетенции за оценка на готовността за промяна в организацията, създаване на подходящи стратегии за промяна, преодоляване съпротивите към нея, ефективно управление на промяната и задържане ефекта от нея чрез контрол и наблюдение.Успешни презентации

Маркетинг и комуникации

Електронното обучение ще развие и усъвършенства Вашите знания, умения и компетенции за създаване на атрактивно съдържание в презентациите и неговото ефективно управление, както и за целенасочено въздействие върху аудиторията чрез използване на съвременни методи и техники за презентиране.Финанси за нефинансисти

Управление на финанси и оценка на риска

Електронното обучение ще развие и усъвършенства Вашите знания, умения и компетенции за реализацията на процесите, свързани с приложение на теорията за финансите на фирмата, финансиране на дейността й, приходи и разходи, финансови отчети, финансов анализ, планиране и инвестиции.Финансово и правно проучване (дю дилиджънс), като инструмент за минимизиране на риска

Управление на финанси и оценка на риска

Електронното обучение ще развие и усъвършенства Вашите знания, умения и компетенции за реализацията на процесите, свързани с преструктуриране и оздравяване, оценка на кредитоспособността и инвестиционната привлекателност, реализиране на инвестиционни проекти, разширяване и диверсификация на бизнеса.