• Най-близкият град

Актуални обучения от MyCompetence.bgБизнес етикет

Базов мениджмънт

Целта на електронното обучение "Бизнес етикет" е да Ви представи практически приложим подход за изграждане на желания делови имидж, развиване и поддържане на дългосрочни партньорски бизнес взаимоотношения посредством създаване на добро първо впечатление, ефективно общуване и проява на поведение, демонстриращо увереност и професионализъм, добри обноски, учтивост, такт и вежливост.

Електронното обучение „Бизнес етикет“ е предназначено за:

 • Ръководители на екипи или организации
 • Служители в частни и държавни предприятия
 • Преподаватели
 • Студенти
 • Търсещи работа лица
 • Всички, които биха искали да развият, систематизират и надградят своите знания, умения и компетенции, свързани с бизнес етикета.

В края на електронното обучение Вие ще притежавате знания, умения и компетенции, свързани с овладяване изкуството на бизнес етикета, създаване на добро впечатление, ефективна делова комуникация и писмена кореспонденция, поведение на официални места и участие в делови срещи, мултикултурни традиции и обичаи, свързани с бизнеса и общуването.Бизнес и лични данни - анализ на рисковете и препоръки за добри практики

Базов мениджмънт

Електронното обучение "Бизнес и лични данни: анализ на рисковете и препоръки за добри практики" ще Ви запознае с ефективни техники и средства, гарантиращи безопасност и ефективна защита на личните и бизнес данни, включително и в онлайн пространството.

Целта на обучението е формиране на познания и развиване на умения за прилагане на ефективни техники и средства, гарантиращи безопасност и ефективна защита на бизнес и личните данни.

Електронното обучение "Бизнес и лични данни: анализ на рисковете и препоръки за добри практики"e насочено към служители работещи с лични данни, с информационни системи съдържащи финансова и лична информация, както и за по-широк кръг потребители – мениджъри, специалисти човешки ресурси, заети и безработни лица, преподаватели и студенти.Въведение в управление на продажбите

Маркетинг и комуникации

Електронното обучение ще развие и усъвършенства Вашите знания, умения и компетенции за стратегически анализ на продажбите, прилагане на инструменти и методи за проучване психологията и поведението на клиентите, разработване и изпълнение на продажбена стратегия, планиране на дистрибуционни канали, управление на търговски екипи и на процеса по изграждане на взаимоотношения с клиентите.Дигитална компетентност на базово ниво

Дигитални умения

Електронното обучение ще развие и усъвършенства Вашите знания, умения и компетенции за работа с операционната система Windows 7, за търсене на информация, оптимизиране и организиране на работата в интернет, ефективно използване на електронна поща, текстообработване и електронни таблици.Дигитална компетентност на експертно ниво

Дигитални умения

Електронното обучение ще развие и усъвършенства Вашите знания, умения и компетенции за оформяне на професионални документи, систематизиране и визуално представяне на данни, ефективно управление на електронните съобщения, контактите, задачите и ангажиментите, както и процесите на създаване и управление на срещи и събития.Ефективни комуникации на работното място

Базов мениджмънт

Основната цел на обучението е да ви запознае с:

 • Същността на комуникацията и комуникационния процес;
 • Особеностите на различните видове комуникация;
 • Активно слушане и даване на обратна връзка;
 • Невербална комуникация;
 • Ефективни писмени комуникации;
 • Преодоляване на основните комуникационни бариери и грешки в комуникацията;
 • Асертивност, убедителност и техники за убеждаване;
 • Типове хора и общуване

Обучението е предназначено за:

 • Супервайзори и мениджъри на отдели и екипи;
 • Служители и търсещи работа лица;
 • Мениджъри, специалисти и консултанти по УЧР;
 • Преподаватели;
 • Студенти;
 • Всички, които биха искали да развият и усъвършенстват комуникативните си умения.

В края на обучението Вие ще знаете и умеете: как да установите ефективна комуникация на работното място; как да  слушате активно и да давате конструктивна обратна връзка, как да прилагате спецификите и да извлечете максимума от различните видове комуникации, как да предавате коректни послания и да използвате успешно езика на тялото си в комуникационен процес, а също и да разпознавате правилно чуждите мимики и жестове; как да се справите с често срещаните комуникационни бариери и грешки; как да бъдете асертивни, да се аргументирате ефективно и да прилагате най-подходящия според целта и конкретната ситуация подход за убеждаване на отсерещната страна.Ефективно приложение на MS Excel

Дигитални умения

„Ефективно приложение на MS Excel" има за цел да Ви представи 10 разработени практически примера в Excel, със съответните функционалности, насоки за структуриране на данните и последователност от стъпки за самостоятелно разработване на подобни примери.
В края на електронното обучение Вие ще притежавате умения за приложение на MS Excel в конкретни практически казуси и за решаване на конкретни проблеми, ще повишите способността си за аналитично интерпретиране на казус и решаването му чрез правилно структуриране и обработване на информацията, ще развиете своите дигитални компетенции.Ефективно управление на екипи

Базов мениджмънт

Електронното обучение ще развие и усъвършенства Вашите знания, умения и компетенции за ефективно изграждане и ръководене на екип, определяне на цели, планиране и контрол на изпълнението им, управление на промяната и конфликтите, мотивация и лидерство при екипна работа.Използване на MyCompetence – базово ниво

Умения за работа с MyCompetence

В края на електронното обучение Вие ще научите какви средства за достъп до информацията можете да използвате в MyCompetence, как да оцените своите компетенции чрез самооценка на съответствието към изискванията за длъжността, чрез въпросник или тест за оценка на ключови компетенции, както и какви допълнителни ресурси предлага MyCompetence, като електронни обучения, добри практики и други.Използване на MyCompetence – за администратори в предприятията

Умения за работа с MyCompetence

Електронното обучение ще развие и усъвършенства Вашите знания, умения и компетенции за ефективно управление на административния панел на предприятие в MyCompetence при внедряването и използването на компетентностния подход в управлението на човешките ресурси във Вашата организация.Използване на MyCompetence – за регистрирани потребители

Умения за работа с MyCompetence

Електронното обучение ще развие и усъвършенства Вашите знания, умения и компетенции за ефективно използване на ресурсите на MyCompetence – секторни компетентностни модели и компетентностни профили на професии, инструменти за оценка, електронни обучения, ресурсен каталог и др.Инженеринг на труда в организацията- проектиране, анализ и оценка на длъжностите

Управление на човешките ресурси

Целта на обучението е да развие и усъвършенства Вашите знания, умения и компетенции за практическо прилагане на процесите, свързани с инженеринг на труда в организацията, като:

 • представи процесите по проектиране, анализ и одит на длъжностите и тяхното приложение;
 • представи системи за оценка на длъжностите и тяхното приложение;
 • представи практически съвети за анализ и оценка на длъжности;
 • спомогне за развитието на практически умения за анализ и оценяване на длъжности.Иновативни подходи за определяне на потребностите от обучение в организацията

Управление на човешките ресурси

Електронното обучение ще развие и усъвършенства Вашите знания, умения и компетенции за анализ и ефективно прилагане на иновативни техники при определяне на потребностите от обучение, проектиране, реализиране и прилагане на основни принципи при разработване на обучителни програми и измерване ефикасността и възвращаемостта на инвестициите от обучението.Инструменти за вземане на решения

Базов мениджмънт

Основната цел на обучението е да ви запознае с:

 • Методи и техники за идентифициране и анализ на различни проблеми;
 • Основни типове решения на работното място;
 • Методи, процес и етапи при вземането на решение;
 • Бариери, грешки и трудности възпрепятстващи вземането на решение;
 • Инструменти за вземане на решения, вкл. екипни такива;
 • Алтернативни инструменти подпомагащи вземането на решения.

Обучението е предназначено за:

 • Супервайзори и мениджъри на отдели и екипи;
 • Отговорници на дейности, експерти и специалисти в различни професионални направления;
 • Мениджъри, специалисти и консултанти по УЧР;
 • Всички, които биха искали да развият и усъвършенстват уменията си да вземат ефективни решения, чрез прилагането на подходящ за целта подход и инструментариум.

В края на обучението Вие ще знаете и умеете: как да установите същинската причина породила даден проблем, как да генерирате и оценявате алтернативите при вземане на решение; как да преодолеете основните бариери и трудности при вземането на решение; как по- ефективно да вземате решения и да решавате проблеми чрез прилагане на най-подходящия според целта и конкретната ситуация инструмент; как да приведете в изпълнение взетите решения.Корпоративна социална отговорност

Базов мениджмънт

Електронното обучение ще развие и усъвършенства Вашите знания, умения и компетенции за планиране и комуникиране на кампания, свързана с корпоративна кауза, разработване и изпълнение на план за корпоративен социален маркетинг, разграничаване особеностите при управление на КСО в малки и големи предприятия и прилагане на практика на моделите на управление на КСО в предприятията.Коучинг за мениджъри

Базов мениджмънт

Целта на електронното обучение „Коучинг за мениджъри“ е да Ви предостави възможност да придобиете знания, умения и компетенции, които да Ви подготвят за ефективно прилагане на коучинг стил при управлението на хора и екипи. Обучението е предназначено за собственици, управители, ръководители на отдели и екипи и за всички, които биха искали да постигат по ефикасен и ефективен начин желаните бизнес резултати, като развият и усъвършенстват коучинг уменията си, за да изградят култура на високи постижения като мотивират и подкрепят сътрудниците си, помагайки им да разгърнат своя потенциал.Лидерство и емоционална интелигентност

Базов мениджмънт

Електронното обучение ще развие и усъвършенства Вашите знания, умения и компетенции за ефективно ръководене на екипи чрез прилагане на най-подходящия лидерски стил според конкретната ситуация, нивото на зрялост на ръководените хора и сложността на задачата, както и за вдъхновяващо лидерство чрез емоционална интелигентност.НЛП за мениджъри

Базов мениджмънт

Колкото и да ми се иска да кажа обратното, няма да станете успешни мениджъри с четене на книги и следване на „готови рецепти“ от типа „как да управлявате“, „три сигурни начина да повишите печалбата“ и пр. Резултатът ще е винаги един и същ – неприложимо в реалната ситуация.

Бизнесът никога няма да бъде нещо, което зависи изцяло от капиталите, сметките и плановете. Успехът и справянето с каквито и да е предизвикателства и бизнес ситуации в мениджмънта се основава на един друг инструмент –  вашият мозък. Става дума за начина, по който възприемате и преработвате информация, схемите, по който мислите и механизмите, чрез които вашите мисли и опит, обуславят взетите решения и поведението ви.
Условно казано, мозъкът е като компютър, за да работи, той използва софтуер. Всеки софтуер е  програмиран на основата на определен код. НЛП дава възможност да разберете вашият код, да го използвате или „разбиете“, т.е. да препрограмирате собствените си мисловни процеси, така че да преодолеете ограниченията, за да мислите и действате по начин, който води до успех. И много повече от това. Отваряйки сандъчето с инструменти и техники на НЛП, животът ви ще се превърне в магия. Ще осъзнаете какво се случва и какво точно искате, ще постигате целите си, ще се справяте с проблемите, ще влияете на събитията и ще въздействате на другите много по-ефективно. Обучение за обучители

Управление на човешките ресурси

Електронното обучение ще развие и усъвършенства Вашите знания, умения и компетенции за планиране, дизайн, ефективно провеждане и оценяване на ефекта от проведените обучения за възрастни.Подбор на персонал

Управление на човешките ресурси

Електронното обучение ще развие и усъвършенства Вашите знания, умения и компетенции за практическо прилагане на процесите, свързани с планиране, набиране, подбор и селекция на персонал, основани на компетентностния подход в управлението на човешкия капитал.Подходи и инструменти за оценка на компетенции

Управление на човешките ресурси

Електронното обучение има за цел да развие и усъвършенства Вашите знания, умения и компетенции по отношение на практическото приложение на подходите и инструментите за оценка и валидиране на компетенциите на работното място, критериите за избор на методи и инструменти за оценка на компетенциите.Техники за намиране на нужната информация в интернет

Дигитални умения

Електронното обучение „Техники за намиране на нужната информация в интернет“ ще Ви предостави знания, умения и компетенции, които да Ви подготвят ефективно да използвате възможностите на интернет, както и бързо и оптимално да намирате необходимата информация в интернет пространството. След завършването му ще можете да използвате ефективно интернет търсачки, задавайки ключови думи и оператори за търсене, както и откриване на достоверни източници на информация.Управление в условията на криза

Базов мениджмънт

Електронното обучение ще развие и усъвършенства Вашите знания, умения и компетенции за вземане на превантивни мерки, прилагане на механизми за противодействие на евентуална криза, предприемане на препоръчителни действия в условия на вече настъпила криза и преструктуриране на бизнеса в периода след кризата.Управление на бази от данни (MS Access)

Дигитални умения

Електронното обучение ще развие и усъвършенства Вашите знания, умения и компетенции за управление на бази данни, както и за процесите на създаване и управление на таблици, релации, заявки, формуляри и отчети.Управление на времето

Базов мениджмънт

Целта на електронното обучение е да Ви представи практически приложим подход за подобряване на личната ефективност посредством оптимизиране на начина на използване на изключително ценния ресурс – времето, като Ви запознае с принципите и методите за поставянето на цели, инструментите за приоритизиране и планиране на задачите, както и с полезни техники за справяне с предизвикателствата при управление на времето.

Електронното обучение „Управление на времето“ е предназначено за:

 • Ръководители на екипи или организации
 • Служители в частни и държавни предприятия
 • Преподаватели
 • Студенти
 • Търсещи работа лица
 • Всички, които биха искали да развият, систематизират и надградят своите знания, умения и компетенции за управление на времето.

В края на електронното обучение Вие ще притежавате знания, умения и компетенции за поставяне на цели, приоритизиране на задачите за тяхното постигане, планиране и осъществяване на съзнателен контрол върху разхода на време, отделяно за конкретни специфични дейности, повишаване на ефективността, ефикасността и продуктивността в работата посредством успешно управление на времето.Управление на връзките с обществеността

Маркетинг и комуникации

Електронно обучение „ Управление на връзките с обществеността “ има за цел да развие и усъвършенства Вашите знания, умения и компетенции по отношение на основите на връзки с обществеността, както и за практическото приложение на инструментите, които се използват в комуникацията с целевите групи и заинтересованите страни. Целта на обучението е придобиване на практически умения за всяка фаза от управлението на връзките с обществеността.Управление на доставките

Базов мениджмънт

Електронното обучение ще развие и усъвършенства Вашите знания, умения и компетенции за управление на процесите на доставки, подбор и оценка на доставчиците, изготвяне на основни документи и записи, и вземане на решения, свързани с управлението на доставките.Управление на качеството

Базов мениджмънт

Електронното обучение ще развие и усъвършенства Вашите знания, умения и компетенции за въвеждане на система за управление на качеството в организацията и нейното документиране, провеждане на вътрешен одит и измерване на ефективността от системата за управление на качеството.Управление на конфликти

Базов мениджмънт

Електронното обучение ще развие и усъвършенства Вашите знания, умения и компетенции за прогнозиране и идентифициране на основните причини и източници на конфликти, управление на конфликтите и поддържане на атмосфера, предразполагаща към открито и конструктивно споделяне и изясняване на различията.Управление на организационната култура

Управление на човешките ресурси

Обучението ще Ви запознае с основните теории в областта на организационната култура, нейното значение и въздействие върху организационното развитие. 
Ще разгледаме различните типове организационна култура, тяхното формиране и разпространение в организацията. 
Ще отделим специално внимание на значението на дейностите по управление на човешките ресурси и връзката им с организационната култура.
Ще Ви запознаем с конкретни техники за оценка и диагностика на организационната култура и инструменти за нейното управление.

В края на обучението Вие ще можете да:
 • познавате елементите на организационната култура и нейните характеристики;
 • умеете да диагностицирате типа организационна култура във Вашата организация;
 • прилагате техники за управление и промяна на организационната култура;

Това обучение е подходящо за Вас ако Вие сте:

 • мениджър, специалист, консултант в областта на човешките ресурси;
 • ръководител на екип или организация;
 • преподавател;
 • студент; 

Както и за всички, които притежават интереси в областта на организационното развитие и човешките ресурси и биха искали да разширят своите познания и умения.Управление на представянето

Управление на човешките ресурси

Електронното обучение ще развие и усъвършенства Вашите знания, умения и компетенции за стратегическо планиране, разработване и въвеждане на система за управление и оценка на трудовото представяне, съобразена със спецификите на конкретната организация и прилагане на подходящи инструменти за управление на представянето.Управление на проекти с MS Project

Дигитални умения

Електронното обучение "Управление на проекти" ще Ви запознае с основните принципи за планиране, управление, реализация и приключване на проект, както и с възможностите на MS Project за въвеждане, обработване и анализиране на информацията по време на всички фази от реализацията на един проект.Управление на промяната

Базов мениджмънт

Електронното обучение ще развие и усъвършенства Вашите знания, умения и компетенции за оценка на готовността за промяна в организацията, създаване на подходящи стратегии за промяна, преодоляване съпротивите към нея, ефективно управление на промяната и задържане ефекта от нея чрез контрол и наблюдение.Успешни презентации

Маркетинг и комуникации

Електронното обучение ще развие и усъвършенства Вашите знания, умения и компетенции за създаване на атрактивно съдържание в презентациите и неговото ефективно управление, както и за целенасочено въздействие върху аудиторията чрез използване на съвременни методи и техники за презентиране.Финанси за нефинансисти

Управление на финанси и оценка на риска

Електронното обучение ще развие и усъвършенства Вашите знания, умения и компетенции за реализацията на процесите, свързани с приложение на теорията за финансите на фирмата, финансиране на дейността й, приходи и разходи, финансови отчети, финансов анализ, планиране и инвестиции.Финансово и правно проучване (дю дилиджънс), като инструмент за минимизиране на риска

Управление на финанси и оценка на риска

Електронното обучение ще развие и усъвършенства Вашите знания, умения и компетенции за реализацията на процесите, свързани с преструктуриране и оздравяване, оценка на кредитоспособността и инвестиционната привлекателност, реализиране на инвестиционни проекти, разширяване и диверсификация на бизнеса.