• Най-близкият град

Инструменти за оценка от MyCompetence.bgAнгажираност към компанията
Инструмент за оценка на нивото на ангажираност на служителят към компанията, в която работи. Изследва: Организационна ангажираност, Организационна лоялност, Включеност в работата, „Удовлетвореност от труда“Бизнес процеси
Тестът дава възможност за оценка на компетенциите на мениджърите, свързани с проектиране и управление на бизнес процеси в предприятието.Екипна ефективност
Тестът измерва ключовите компетенции за екипна съвместимост: изграждане на доверие и работна атмосфера, споделено лидерство, решаване на проблеми, яснота на организационните роли, сътрудничество, оценяване и развитие ефективността на екипа.Емоционална интелигентност
Тестът измерва компетенциите за разпознаване и управление както на собствените емоции, така и на тези на другите хора, чрез оценяване на: емоционалното себепознание, себеувереността, емоционалния самоконтрол, ориентацията към постижения, оптимизма, адаптивността, организационното познание, емпатията, лидерството, ефективността в междуличностните умения, уменията за работа в екип и управление на конфликтите.Мениджърски компетенции
Тестът измерва индивидуалното ниво на развитие на ключовите мениджърски компетенции: лидерство, планиране, вземане на решения, управление на екип, мотивиране на другите, ефективна комуникация, ориентация към бизнес резултати, междуфункционално сътрудничество, управление на промяната и управление на конфликтни ситуации.Разрешаване на проблеми и вземане на решение
Тестът оценява компетенциите за идентифициране на проблеми, обективност и отговорност при вземане на решение, разработване и оценка на алтернативни решения, и привеждане в изпълнение на взетите решения.Социални компетенции
Тестът измерва компетенциите, свързани с ефективното взаимодействие на личността с други хора и групи в дадена среда: работа в екип, адаптивност, управление на стреса, управление на времето, социални взаимодействия, асертивност, разрешаване на конфликти, съпричастност, позитивно мислене.Способности за аналитично мислене

Тестът измерва способността за аналитично мислене и съдържа четири модула:

1. Аналитично математическо мислене /работа с числа и откриване на закономерности/;

2.  Анализ на информация /работа с текст с информация, разбиране на елементите в информацията и оценка на съществени признаци/;

3. Извършване на логически умозаключения на база предоставени твърдения /предпоставки/;

4. Критично мислене /работа с текст и извеждане на правилни изводи на база предоставена информация/.Способности за концентрация и внимание към детайла

Инструмент за индивидуална диагностика на нивото на концентрация и внимание към детайла.

Изследва:

  • Концентрация,
  • Способност за преодоляване на разсейващите фактори,
  • Внимание към детайла
  • ПрецизностТърговски компетенции
Тестът оценява компетенциите за комуникация с клиенти, лична организираност, разбиране на пазара, изготвяне на уникално предложение за продажба и приключване на продажбите.Удовлетвореност и мотивация
Тестът оценява степента на значимост за конкретната личност на ключовите фактори за мотивация и удовлетвореност от работата: сигурност на работното място, заплащане и социални придобивки, условия на труд, статус, равнище на междуличностни отношения, постижения, признание, предизвикателства в работата, отговорност, възможност за израстване на личността, натрупване на опит и развитие.Умения за предприемачество

Инструмент за индивидуална диагностика на нивото развитие на уменията за предприемачество.

Изследва:

  • Самоувереност,
  • Инициативност,
  • Толерантност към неопределеността,
  • Откриване на нови възможностиУмения за справяне със стрес на работното място

Основната цел на въпросника е да установи и оцени нивото на възприетия от него стрес, субективното отношение (чувствителност) към факторите предизвикващи стрес на работното място и предпочитаните от лицето копинг стратегии (начини на справяне със стрес и трудности в работата). Тестът е предназначен за всички нива на длъжности: изпълнителски и мениджърски, свързани с работа под напрежение.Управление на конфликти
Тестът оценява компетенциите за предотвратяване на конфликтни ситуации, идентифициране на конфликти, мотивиране на другите за разрешаването им и ефективното справяне с конфликтите. Тестът предоставя възможност за определяне на преобладаващия стил на поведение за справяне с конфликтна ситуация.Управление на промяната в организацията
Тестът оценява компетенциите за стратегическо мислене, проактивността при осъществяване на промяна в организацията, мотивацията за промяна и уменията за преодоляване на съпротивата към промяната.Успешно водене на търговски преговори
Тестът измерва компетенциите за успешно водене на търговски преговори: подготовка и откриване на преговорите, разрешаване на спорни въпроси, установяване на потребностите, мотивите и интересите, прилагане на успешен подход и подходящи техники при преговорите.